traditional casings

411UL Casing
3/4″ x 2 3/4″

409UL Casing
1″ x 3 1/2″

407P Casing
11/16″ x 2 3/4″

127UL Casing
5/8″ x 2 3/4″

141UL* Casing
7/8″ x 3 1/2″

142UL* Casing
1″ x 4 1/2″

507P Casing
11/16″ x 2 5/8″

183UL* Casing
3/4″ x 3 1/4″